Selasa, 06 Januari 2015

Huruf pada abjad Arab Melayu/ Jawi dan cara menulis sambungnya
Di akhir
Di tengah
Di awal
Huruf bentuk tunggal
Dibaca
Huruf Latin
ا-
-ا-
-ا
ا
alif
a/e
ـب
ـبـ
بـ
ب
ba
b
ـت
ـتـ
تـ
ت
ta
t
ـث
ـثـ
ثـ
ث
tsa
ts
ـج
ـجـ
جـ
ج
jim
j
ـح
ـحـ
حـ
ح
ha’
h'
ـخ
ـخـ
خـ
خ
kha
kh
ـد
ـد
د
د
dal
d
ـذ
ـذ
ذ
ذ
dzal
dz
ـر
ـرـ
رـ
ر
ra
r
ـز
ـزـ
زـ
ز
zain
z
ـس
ـسـ
سـ
س
sin
s
ـش
ـشـ
شـ
ش
syin
sy
ـص
ـصـ
صـ
ص
sha
sh
ـض
ـضـ
ضـ
ض
dha
dh
ـط
ـطـ
طـ
ط
tha
th
ـظ
ـظـ
ظـ
ظ
zha
zh
ـع
ـعـ
عـ
ع
‘ain
a'
ـغ
ـغـ
غـ
غ
ghain
gh
ـف
ـفـ
فـ
ف
fa
f
ـق
ـقـ
قـ
ق
qaf
q/k
ـک
ـكـ
كـ
ك
kaf
k
ـل
ـلـ
لـ
ل
lam
l
ـم
ـمـ
مـ
م
mim
m
ـن
ـنـ
نـ
ن
nun
n
ـو
ـوـ
وـ
و
wau
w
ـه
ـهـ
هـ
ه
ha
h
ـي
ـيـ
يـ
ي
ya
y
ـء
ـءـ
ءـ
ء
hamzah
ـچ
ـچـ
چـ
چ
ca
c
ـڠ
ـڠـ
ڠـ
ڠ
nga
ng
ـڨ
ـڨـ
ڨـ
ڨ
pa
p
ـڬـ
ــڬــ
ڬــ
ڬـ
ga
g
ـۏ
ـۏـ
ۏـ
ۏ
ev
v
ـڽ
ـڽـ
ڽـ
ڽ
nya
ny
ـکس
ـکسـ
کسـ
ﻜ ﺲ
x
x